คณะศิลปศาสตร์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.) – Bachelor of Arts (B.A.)

คณะศิลปศาสตร์ มุ่งผลิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว เสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศส และภาษาจีน  โดยนักศึกษาจะได้ฝึกฝนทักษะการฟัง พูด อ่านและเขียน จากอาจารย์ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง สำหรับสาขาวิชาการโรงแรมและสาขาวิชาการท่องเที่ยว เน้นให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริง ในโรงแรม และองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวไม่ต่ำ  400 ชั่วโมง มีโอกาสเข้าร่วมโครงการศึกษาและฝึกงานในประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์ และปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้คณะยังมุ่งฝึกฝนให้นักศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และมีทักษะการทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบ และเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม

หลักสูตร

สาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ B.A. (Tourism & Hospitality Industry Program)
หลักสูตร  4 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 หรือระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า ผู้ที่สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญาตรี ปวส.หรือเทียบเท่าด้านพาณิชยกรรม สามารถโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวได้ โดยใช้ระยะเวลาในการศึกษาประมาณ 2 ปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับหน่วยกิตที่เทียบโอนได้

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
สาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสารธุรกิจ (English Business Communication)
หลักสูตร  4 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 โปรแกรมด้านภาษา หรือระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า

สาขาวิชาภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร (Japanese for Communication)

 • ชื่อปริญญาและสาขาวิชา
  ชื่อปริญญา: ศิลปศาสตรบัณฑิต (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร) ชื่อย่อ : ศศ.บ. (ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสาร)
  ชื่อปริญญาภาษาอังกฤษ : Bachelor of Arts (Japanese for Communication) ชื่อย่อ : B.A. (Japanese for Communication)
 • คุณสมบัติของผู้เข้าสมัคร
  หลักสูตร  4 ปี รับสมัครผู้สำเร็จการศึกษา ม.6 โปรแกรมด้านภาษา หรือระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
 • เปิดรับนักศึกษาภาคเรียนที่ 1/2560 @สอบถามเพื่มเติมทางInbox หรือด้วยตนเอง
  “อาคารเฉลิมพระเกียรติ” ตึก 19 ชั้น 8 ห้องภาควิชาภาษาญี่ปุ่น  https://www.facebook.com/siamjapanese/
  – ไม่ต้องมีพื้นฐานก็เรียนได้
  – มีทุนการศึกษาต่อประเทศญี่ปุ่นมากมาย
  – กิจกรรมแลกเปลี่ยนกับเจ้าของภาษาทั้งปี

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

งานสานสัมพันธ์น้องพี่ Freshy Day 2018 กิจกรรมรับน้องใหม่ มหาวิทยาลัยสยาม

เมื่อวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2561 มหาวิทย …

แนะนำคณะ

มารู้จักกับคณะ คณะศิลปศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑ …