กรรมการบริหารคณะศิลปศาสตร์

พลเรือตรีหญิง ดร.สุภัทรา เอื้อวงศ์      ที่ปรึกษา
ผศ.ดร.นงนุช ศรีอัษฎาพร     ประธานกรรมการ
ผศ.ดร.ชลลดา มงคลวนิช      รองประธานกรรมการ
ดร.เดือนเพ็ญ ทองน่วม     กรรมการ
อ.เยาวภรณ์ เลิศกุลทานนท์     กรรมการ
Mr.Tomohito Takata     กรรมการ
อ.ญาดานันทน์ กวยรักษา     กรรมการ
อ.สุภารัตน์ ศุภภัคว์รุจา     ผู้ช่วยเลขานุการ