แนะนำคณะ

มารู้จักกับคณะ

คณะศิลปศาสตร์มุ่งผลิตบัณฑิตผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพด้านภาษา การโรงแรมและการท่องเที่ยว เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งภาษาอังกฤษ ภาษาญี่ปุ่น ภาษาฝรั่งเศสและภาษาจีน โดยนักศึกษาจะได้ฝึก ฝนทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียนจากอาจารย์ ชาวต่างประเทศเจ้าของภาษาโดยตรง สำหรับ สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยวเน้นให้ นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติในสถานที่จริงในโรงแรม และองค์กรธุรกิจท่องเที่ยวชั้นนำไม่ต่ำกว่า 400 ชั่วโมง มีโอกาสเข้าร่วมโครงการศึกษาและฝึก งานในประเทศออสเตรียและประเทศอื่นๆ เพื่อให้นักศึกษา ได้รับประสบการณ์และปฏิบัติงานได้ทันทีที่สำเร็จการศึกษา นอกจากนี้ คณะยังมุ่งฝึกฝนให้ นักศึกษามีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ กล้าแสดงออก และมี ทักษะ การทำงานเป็นทีมอย่างเป็นระบบและเต็มเปี่ยมด้วยคุณธรรม

About the Author

admin