การประกันคุณภาพระดับคณะ

ข้อมูลทั่วไปสำหรับการเขียน SAR

แบบฟอร์มสำหรับระดับภาควิชา

ตัวบ่งชี้ เกณฑ์การประเมินคุณภาพภายใน  ปีการศึกษา 2555


ขอเชิญเข้าร่วมอบรม โครงการอบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) : สำหรับบุคคลภายนอก

สำนักประกันคุณภาพการศึกษาจะจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน หลักสูตร 2 (สำหรับผู้ที่ไม่มีประสบการณ์ประเมินคุณภาพ) ตามแนวปฏิบัติในการจัดฝึกอบรมของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ซึ่งผู้ที่ผ่านการอบรมในครั้งนี้ และต้องปฏิบัติหน้าที่ในการประเมินคุณภาพภายใน จะได้รับวุฒิบัตรและขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประเมินของ สกอ.โครงการนี้จัดขึ้นในวันเสาร์ที่ 19 ถึงวันจันทร์ที่ 21 พฤษภาคม 2555  ณ ห้องสัมมนา ชั้น 5 อาคาร 12 มหาวิทยาลัยสยามเปิดรับบุคคลภายนอกที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา เข้าร่วมโครงการ โดยค่าลงเบียนท่านละ 2,500 บาททั้งนี้ให้ส่งรายชื่อพร้อมใบกรอกประวัติมายังสำนักประกันคุณภาพการศึกษา ภายในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 (จำนวนจำกัด) ทางโทรสาร 02-4570068 ต่อ 241
(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด แบบฟอร์ม)
(คลิกที่นี่เพื่อดาวน์โหลด กำหนดการ ทั้งนี้อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)

About the Author

admin