ข้อมูลวิชาการด้านการบริการวิชาการแก่สังคม 2556

โครงการการบริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2556

  1. โครงการดนตรีเพื่อชุมชน
  2. โครงการคลื่นลูกใหม่ใจอาสา
  3. โครงการภาษาอังกฤษอาสาพัฒนาชุมชน
  4. โครงการดนตรีเพื่อชุมชน
  5. โครงการภาษาอังกฤษอาสาพัฒนาชุมชน ณ มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์
  6. โครงการส่งเสริมการบริการวิชาการ  : การเขียนบทความอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์
  7. โครงการสัมมนาบุคลากรในสถานศึกษา  “แนวทางการพัฒนาคุณภาพวิชาการในสถานศึกษาโดยใช้การนิเทศ”

About the Author

admin