ข้อมูลวิชาการด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

ข้อมูลวิชาการด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

กิจกรรมพระพุทธศาสนา สวดมนต์ ไหว้พระ บำเพ็ญจิตภาวนา

เทศน์มหาชาติ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

กิจกรรมพระพุทธศาสนา สวดมนต์ ไหว้พระ บำเพ็ญจิตภาวนา เนื่องในวโรกาศสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ฉลองพระชันษา 100 ปี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ ในวันพฤหัสบดีที่ 4 กรกฎาคม 2556


งานเทศน์มหาชาติ ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

เทศน์มหาชาติ 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า

ข้อมูลวิชาการด้านการทะนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

 

About the Author

admin