การสังเคราะห์งานวิจัยเพื่อสังคม 2554

คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

 

 

  1. การพัฒนาบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวเขตอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม
  2. การศึกษาวิจัยชุมชน โครงการเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี พ.ศ. 2554
  3. โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนวัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่
  4. การศึกษาวิจัยชุมชน โครงการเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร ชุมชนวัดกัลยาณ์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี พ.ศ. 2554

การบูรณาการโครงการบริการวิชาการ /งานวิจัย

  1. การเสริมสร้างศักยภาพภาษาอังกฤษให้นักศึกษาด้วยวิธีการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) : กรณีศึกษาการสอนวิชา Basic English ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร International Hotel and Tourism มหาวิทยาลัยสยาม
  2. ผลการบูรณาการความรู้และประสบการณ์จากโครงการ “คลื่นลูกใหม่ใจอาสา ปีการศึกษา 2554

About the Author

admin