ข้อมูลวิชาการด้านการวิจัย 2556

งานวิจัย ปีการศึกษา 2556


 1. โครงการการจัดการความรู้ด้านการวิจัยเรื่อง “แนวทางการทำวิจัยในชั้นเรียนโดยใช้รูปแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ” ประจำภาคการศึกษาที่ 2/2556
 2. ทักษะด้านภาษาอังกฤษของนักศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป ประจำภาคการศึกษาที่ 1/2556
 3. การศึกษาเปรียบเทียบความพึงพอใจต่อการรับฟังดนตรีระหว่างผู้สูงอายุกับเยาวชน
 4. การศึกษาเปรียบเทียบการเจริญเติบโตของพืชด้วยเสียงเพลง
 5. classroom action research of students’ attitudes towards task-based activities for culture English lessons.
 6. Ant model for teaching writing.
 7. การเสริมสร้างศักยภาพภาษาอังกฤษให้นักศึกษาด้วยวิธีการสอนแบบการเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นฐาน(PBL) : กรณีศึกษาการสอนวิชา Basic English ให้แก่นักศึกษาหลักสูตร International Hotel and Tourism
 8. การพัฒนาบุคลากรในแหล่งท่องเที่ยวเขตอำเภออัมพวาและพื้นที่ใกล้เคียง จังหวัดสมุทรสงคราม
 9. การศึกษาวิจัยชุมชน โครงการเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ แขวงหิรัญรูจี เขตธนบุรี
 10. โครงการวิจัยชุมชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร กรณีศึกษาชุมชนวัดหงส์รัตนาราม เขตบางกอกใหญ่
 11. การศึกษาวิจัยชุมชน โครงการเพื่อพัฒนาและแก้ไขความเหลื่อมล้ำทางสังคมในกรุงเทพมหานคร ชุมชนวัดกัลยาณ์ แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี

About the Author

admin